Banca Intesa, lanica meunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, poela je da odobrava kredite u okviru dravnog programa subvencionisanog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu.

Na osnovu ugovora o ueu u realizaciji programa, potpisanog sa Ministarstvom poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede, Banca Intesa nudi fizikim licima registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom od nula do tri odsto godinje za nabavku obrtnih i osnovnih sredstava i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Krediti su dostupni u maksimalnom iznosu do est miliona dinara, uz rok otplate do 60 meseci i mogunost korienja grejs perioda do 24 meseca.

Nastavljajui tradicionalno partnerstvo sa dravom u pogledu kreiranja povoljnih uslova finansiranja za poljoprivredne proizvoae, i ove godine uestvujemo u sprovoenju programa subvencionisanog kreditiranja sektora agrara. Da su nai klijenti jasno prepoznali prednosti ove vrste kredita govori podatak da smo 2023. godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede odobrili plasmane u ukupnoj vrednosti od 1,45 milijardi dinara i ponovo se pozicionirali kao jedan od najrelevantnijih uesnika u realizaciji programa dravnih subvencija, izjavio je eljko Petrovi, lan Izvrnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizikim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Banca Intesa je jedan od najaktivnijih kreditora agrarnog sektora na domaem tritu, sa kojim posluje od 2008. godine. Zahvaljujui sveobuhvatnoj ponudi inovativnih proizvoda, unapreenom distributivnom modelu i specijalizovanim savetnicima za rad sa poljoprivrednicima, banka je 2023. godine podrala registrovana poljoprivredna gazdinstva kreditima u ukupnoj vrednosti koja premauje sedam milijardi dinara.

Post Views: 20

Originalni tekst